برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Protective effect of ghrelin on testicular damages caused by chronic hypoxia in rats: A histopatholo
Halomonas tabrizica
Alishewanella tabrizica
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

اخبار

تشکیل جلسه شورای پژوهشی شهریور ماه
تشکیل جلسه شورای پژوهشی شهریور ماه

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در روز چهارشنبه مورخه 97/6/14 برگزار گردید و طرح های داوری شده مطرح و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.